Obchodní podmínky

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny DEPEMO jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. V okamžiku potvrzení objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Odběratel/kupující a dodavatel prohlašují a výslovně souhlasí s tím, že smlouva na dodání zboží v rozsahu a způsobem stanoveným v objednávce je mezi Odběratelem/kupujícím a dodavatelem uzavřena potvrzením objednávky ze strany odběratele/kupujícího. Odběratel/kupující se zavazuje zaslané zboží na základě potvrzené objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy, převzít a zaplatit kupní cenu.

3. U vybraného zboží můžeme požadovat zaplacení zálohy předem na účet (event. složení zálohy v hotovosti na našem kamenném obchodě). Jedná se hlavně o zboží s dodací lhůtou na objednávkku, které není běžně skladem ani u dovozce a vozí se na přání zákazníka.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená odběratelem/kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele/kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetové prodejny DEPEMO, odběratel/kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o odběrateli/kupujícím a o jeho nákupech.

8. Objednávky přijímáme prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo objednávkového formuláře. Jakékoliv informace vám rádi poskytneme na mobilním telefonu + 420 775 181 452 nebo + 420 257 912 452.

Dodací lhůta je vždy uvedena u detailu výrobku. Pokud by se ve výjimečných situací měla dodací lhůta změnit, budeme vás informovat e-mailem.

Nepřevzetí zboží ze strany odběratele/kupujícího V případě, že po potvrzení objednávky na dodání zboží, resp. po uzavření smlouvy na dodání zboží a jeho zaslání na adresu odběratele/kupujícího, dojde ze strany odběratele/kupujícího bezdůvodně k porušení jeho povinnosti převzít zboží a zaplatit kupní cenu, resp. dojde ze strany odběratele/kupujícího bezdůvodně k nepřevzetí zboží odběratelem/kupujícím či jeho bezdůvodnému nevyzvednutí odběratelem/kupujícím, zavazuje se odběratel/kupující uhradit prodávajícímu/dodavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč a smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům na dodání zboží, tedy 150 Kč při zaslání zboží Českou poštou.A to vše složenkou na adresu firmy DEPEMO do pěti pracovních dní od porušení povinnosti odběratele/kupujícího zboží převzít a zaplatit. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok dodavatele na náhradu vzniklé škody. Veškeré takto vzniklé závazky budou ze strany dodavatele/prodávajícího vymáhány.

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží) Odběratel/kupující má právo odstoupit od objednávky (kupní smlouvy) kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. zák. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.).Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a časopisů, f) spočívajících ve hře nebo loterii.